Lejtmotyw / 28.05.2012

Pierwsze urodziny Galerii Raczej.

8 maja 2012 (poniedziałek) / May 28th (Monday)  godz.18.30/ 6.30 p.m.

 Performances: Michał Bałdyga, Anita Mowczan, Grupa OKO,Sylwester Piasecki, Kamil Wnuk,

Gość Specjalny/ Special guest: Cai Qing Sonnenberg (Chiny)

Kuratorzy/Curators: Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz

 Wydarzenia towarzyszące / Associated events:

 Wykład Cai Qing Sonnenberg : Współczesna sztuka performance w Chinach

21 maja (poniedziałek), godz.17.30, UAM, Collegium Maius, (ul. A.Fredry 10) Sala Teatralna

Wstęp wolny. Wykład tłumaczony będzie na język polski.

Cai Qing Sonnenberg lecture: Chinese performance art now

21st May 2012 (Monday), 5:30 p.m.

UAM, Collegium Maius (10 A. Fredry street), auditorium

Admission free. The lecture will be translated into Polish.

Red Star  – Warsztaty Performance z  Cai Qingiem

23 maja (środa), godz.18.00 Galeria Raczej, wstęp  wolny.

Red Star – performance art workshops with Cai Qing

23rd May (Wednesday) 6:00 p.m., Galeria Raczej, Admission free.

W ramach wydarzenia Lejtmotyw czyli naszych pierwszych urodzin, do działań w Galerii Raczej zaprosiliśmy artystów, którzy  poprzez swoją edukację lub działalność związani są z Poznaniem. Gościem specjalnym wydarzenia będzie  pochodzący z Chin Cai Qing Sonnenberg- przebywający w Galerii Raczej w ramach rezydencji artystycznej. W tygodniu poprzedzającym wydarzenie, odbędą się również prowadzone przez Cai Qinga warsztaty performance oraz wykład na temat współczesnej sztuki performance w Chinach.

 As a part of Lejtmotyw- first birthday of Galeria Raczej – we’ll present performances of artists who are somehow connected with Poznań. The special guest will be Cai Qing Sonnenberg from China who stays at Galeria Raczej on his artistic residency. In the week that preludes Cai Qing performance there are going to be performing art workshops with an artist and a lecture about contemporary performing arts in China.

Cai Qing (Sonnenberg) Pochodzący z Chin artysta wizualny, performer, kurator i wykładowca. Od 1987 r. mieszkał i pracował jako artysta niezależny w Niemczech, a następnie również jako dyrektor artystyczny galerii w Nowym Jorku. Prowadził wizytujące pracownie na różnych Akademiach Sztuk Pięknych w Chinach. W 2007 roku przeniósł się do Singapuru gdzie prowadził zajęcia w NTU School of Art, Design and Media. W swoich działaniach artysta skupia się na sytuacjach społecznych osób pochodzących z różnych środowisk, traktując performance jako narzędzie komunikacji z odbiorcą.  Bardzo ważną rolę w jego działaniach odgrywa interakcja z publicznością. Artysta jest  również autorem wydanej w postaci książki pracy doktorskiej na temat potencjału interakcji sztuki performance w psychoterapii. W publikacji  pojawiają się wypowiedzi  wielu międzynarodowych artystów między innymi Mariny Abramović, Borisa Nieslonego  czy też Zygmunta Piotrowskiego. Brał udział w licznych prezentacjach i  festiwalach jak m.in.: Future of Imagination 5, Documenta XII w Kassel, Open Art Festiwal w Pekinie i Szanghaju czy też Festiwalach EPAF i Performance Platform w Polsce. W Poznaniu przebywa na gościnnej rezydencji w Galerii Raczej.

Cai Qing (Sonnenberg) Chinese contemporary visual artist, performer, curator and instructor. Since 1987 he worked and lived as an independent artist in Germany and after that he worked as an artistic director of gallery in New York. He led the visiting workshops on various Academies of Fine Arts in China. In 2007 he moved to Singapore where he was an assistant proffesor at NTU School of Art, Design and Media. In his artistic activities he focuses on social situation of people coming from different environements. He treats performance as a way to communicate with the recepient. Interaction with publicity plays an important role in his artistic actions. Artist is also the author of PhD thesis „The Potential of Interactive Performance Art as Psychotherapy”  which he had published as a book. In publication you can find statements of many international artists like Marina Abramović, Boris Nieslony and Zygmunt Piotrowski. Cai Qing took part in many presentations and festivals e.g.: Future of Imagination 5, Documenta XII in Kassel, Open Art Festiwal in Beijing and Shanghai or also EPAF Festival and Performance Platform in Poland. In Poznań he stays on artistic residency in Galeria Raczej.

Michał Bałdyga Ukończył PLSP w Bielsku-Białej. Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie). Dyplom na kierunku Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się szeroko pojętą rzeźbą, performance’m. Ponadto uprawia malarstwo i projektowanie graficzne. Pierwszym etapem jego twórczości była cielesność i jej asymetria. Tworzył przy tym własny rodzaj sztuki walki, walki z prozaicznymi barierami, które życie stawia człowiekowi. Pracując ze swoją przeszłością, z pamięcią wydarzeniową, tworzył terapeutyczną przestrzeń swojego rozwoju. Pamięć jest w jego pracach nie tylko inspiracją, ale jest przede wszystkim tworzywem, jest istotną treścią. Szukał odpowiedzi na pytanie o stosunek przeszłości do przyszłości. Obecnie zainteresowania jego skupiają się na zagadnieniu, SACRUM – PROFANUM. Skupienie, na symbolach, oraz oddziaływaniu i znaczeniu kolorów i kształtów oraz uważnej obserwacji i kontemplacji zjawisk, pozwala mu na odnajdywanie, rozpoznawanie i tworzenie nowego rytuału życia. To skupienie zawiodło go również do Ikony.  Brał udział w kilkudziesięciu pokazach indywidualnych i zbiorowych (m.in. Częstochowa Warszawa, Katowice, Poznań, Cieszyn, Bielsko-Biała, Lothrad, Tesin, Uppsala).

Michał Bałdyga He graduated PLSP in Bielsko-Biała. He studied in Institute of Art at Silesian University (Cieszyn) and gained a diploma at Academy of Fine Arts in Poznań at major graphics. He’s actions are broadly taken sculpture and performance. Apart from that he also paints and makes graphic projects. First step in his artistic actions was human bodiliness and it’s assymetry. He created his own kind of art which was focused on struggling with prosaic barriers, which life creates for each person. Working with his past, with memories, he created therapeutic space of his own progress. Memory is not only inspiration for his works but also a material – a part of composition. Artist was searching for the answer to question about relations of future and past. At the moment he is interested mainly in problem of SACRUM – PROFANUM. Focusing on symbols, influence and meaning of colours and shapes and also watchful observation and contemplation on phenomenons lets him find and recognize a new life ritual. This interests have led him also to the icon. He took part in several dozen of individual and collective shows (e.g.: Częstochowa, Warszawa, Katowice, Poznań, Cieszyn, Bielsko-Biała, Lothrad, Tesin, Uppsala).

Anita Mowczan Absolwentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zrealizowała dyplom w VII pracowni rzeźby u profesora J. Jagielskiego. Obecnie studiuje projektowanie graficzne na wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na UAP. Często wypowiada się w formach performatywnych wykorzystując różne środki wyrazu artystycznego ze współczesnymi mediami włącznie. Obszar działań artystki obejmuje sztukę performance, video art, działania intermedialne oraz fotografię. W swoich pracach często porusza  tematykę związaną z symbolami oraz rytuałami religijnymi czerpiąc inspiracje z obrzędów liturgicznych oraz katolickich pieśni. Do tej pory uczestniczyła  w kilku festiwalach sztuki performance m.in. w V Festiwalu Performance „Koło czasu” w CSW w Toruniu czy w Pals Festival w Sztokholmie.

Anita Mowczan Graduate of Artistic Education on University of Arts in Poznań. She made her diploma in VII Studio of sculpture under the academic supervision of professor Jacek Jagielski. Right now she studies graphic design on department of Graphic and Visual Communication at UA in Poznań. She often express herself in performative forms using various kinds of artistic manifestation including modern media. The area of her artistiv activity are performance, video art, intermedia and photorhaphy. Often subjects in her works are symbols and religious rituals. She draws inspiration from liturgical rites and catholical hymns. Untill now she already took part in few festivals of performing art e.g.: V Festival of Performance „Koło czasu” at CSW in Toruń or Pals Festival in Stockholm.

 Grupa OKO powstała w 2010r. w pracowni Audiosfery UA Poznań.  Grupa składa się z trzech osób: Aleksandra Grunholz (ur.10.02.1988r, wykształcenie: studentka Vr. UA Poznań, kierunek: projektowanie graficzne), Klaudia Jarecka (ur.23.07.1987r, wykształcenie: studentka Vr. UA Poznań, kierunek: malarstwo), Olga Ozierańska (ur.13.08.1986r. wykształcenie wyższe: dyplom UA Poznań, kierunek intermedia). Działalność w  obszarze performance, audioperformance, działania dokamerowe, działania nastawione na interakcje.

OKO group was formed in 2010 in studio of Audiosfera at University of Arts in Poznań. There are three members of the group: Aleksandra Grunholz (born 1988, fifth year student of University of Arts in Poznań at Graphic Design Department), Klaudia Jarecka ( born 1987, fifth year student of  Painting Department at University of Arts in Poznań), Olga Ozierańska (1986, fifth year student of University  of Arts in Poznań at Intermedia Department). Activity on field of performance, audio performance, activities focused on interaction.

Sylwester Piasecki Urodzony w sercu śląska, starszy od węgla, kędzierzawy Bytomianin.Realizuje dyplom magisterski z grafiki, studiuje malarstwo, znudzony systemem kształcenia przewinął się  przez wszystkie wydziały UA z wyjątkiem architektury wnętrz i scenografii które nigdy go nie zajmowały.  Pracuje w różnych mediach, zainteresowany ostatnio głównie performance. Dużo podróżuje i chętnie gotuje,  brał udział w kilku festiwalach i wystawach, aktywny choć leniwy, z przyjemnością oddaje się w objęcia Morfeusza.

Sylwester Piasecki Born in the heart of Silesia, older than a coal, curly Bytom inhabitant. He is doing his master degree  in graphics, and also studying painting. Bored with the education system had been studied in  almost all departments of University of Arts except the Interior Design and Stage Design which never interested him. Works in various media, recently mainly interested in performance art. Travels a lot and happy when cook, he participated in several festivals and exhibitions. Active but idle, delights to be in the arms of Morpheus.

Kamil Wnuk Dyplom w zakresie Działań Multimedialnych na Politechnice Radomskiej uzyskał w roku 2006. W latach 2005-2010 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny); dyplom z fotografii u prof. UAP Piotra Chojnackiego oraz aneks z rzeźby i działań przestrzennych u prof. Marcina Berdyszaka i prof. Jana Berdyszaka. Był asystentem w 4. Pracowni Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego w latach 2009-2011. Obecnie jest doktorantem krakowskiej ASP w Katerze Intermediów u prof. ASP Artura Tajbera (Pracownia Sztuki Performance). Otrzymał stypendium naukowe VDA Kauno Dailės Fakultetas, Litwa w 2004 roku, a także Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2009/2010.

Kamil Wnuk Diploma in Multimedia Activities at the Technical University of Radom acquired in 2006.In the years 2005-2010 he studied at the Academy of Fine Arts (now the University of Art), graduated in the photography in Professor. UAP Peter Chojnacki Studio and annex in Sculpture and Performing arts in Studio of prof. Martin Berdyszak and prof. Jan Berdyszak. He was an assistant in the fourth Photography Studio at the Faculty of Multimedia Communication at the University of Arts in Poznan in the years 2009-2011. He is currently a PhD student of Intermedia at the Krakow Academy of Fine Arts under a supervision of  prof.ASP Artur Tajber (Performance Arts Studio). He received a scholarship Kauno Dailės Fakultetas VDA, Lithuania in 2004, and the scholarship of he Ministry of Culture and National Heritage in the academic year 2009/2010

 Organizatorzy/Organizators: Galeria Raczej,  HAT Center

Współpraca/Cooperation:  Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM,

Partnerzy/Partners: Bachanalia Świat Win, Szkoła Języka Chińskiego Pandamo

Patroni medialni/Media support: e-czaskultury, e-splot, livinggallery, lazarz.pl, Telewizja WTK, e-poznan.pl, Radio Afera, Radio Merkury

Sponsor: ZKZL

Dofinansowano ze środków Miasta Poznania reprezentowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych poprzez promocyjne warunki najmu lokalu.

%d blogerów lubi to: