AKCJOMAT 2 / 8.12.12

english below

8 grudnia 2012/ December 8th

Performances:

Izabela Chamczyk  Cisza przed burzą czyli czekam na cud.

Paweł Korbus – Człowiek Nutria w Poznaniu

Radioda (Piotr Tkacz i Mikołaj Tkacz)- działanie dźwiękowe na radioodbiornikach

„Raczej efemerycznie” – relacja z wydarzenia w portalu E-splot.

 Akcjomat 2 to kolejna część serii wydarzeń prezentującej zróżnicowane postawy artystyczne twórców poruszających się w obszarze sztuki efemerycznej.  Paweł Korbus zrealizował dyplom w zakresie rzeźby,  pracuje również w przestrzeni teatru. Wykorzystując sprawność własnego ciała, często prowokuje uczestników do fizycznego odczuwania swoich działań. Izabela Chamczyk za pomocą performance’u eksperymentuje z granicami medium malarskiego.  Za sprawą swoich procesualnych realizacji wykorzystuje i wywołuje wiele emocji. Radioda to duet tworzony przez braci: Piotra i Mikołaja Tkacz. Tworząc dźwiękowe improwizacje, używając  między innymi radioodbiorników starają się oni zaprezentować widzom inny wymiar odczuwania i słyszenia rzeczywistości.

 Artyści:

Performances:

Izabela Chamczyk  Calm before the storme. I’m waiting for the miracle.

Paweł Korbus – The Nutria-Man in Poznan

Radioda (Piotr Tkacz i Mikołaj Tkacz)- Sound performance on the radios.

Izabela Chamczyk Ur. 1980.W latach 2001-2005 studiowała  na kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia na poznańskiej ASP w pracowni wizt. Dominika Lejmana (2007-2008) w ramach wymiany międzyuczelnianej. Obroniła dyplom z Malarstwa  na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2009 roku. Malarka-performerka. Pracuje w wielu mediach, nieustannie redefiniując ich granice. W ideę jej działań niezmiennie wpisane są silne emocje. Tworzy sztukę procesualną, która odbywa się w czasie i przestrzeni (np. publicznej). Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, brała udział również w wielu wystawach zbiorowych i festiwalach. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, a także stypendium czasopisma Artluk dla Młodego Twórcy. Nominowana do nagrody WARTO Gazety Wyborczej w 2010 r. Autorka wystaw i wystąpień indywidualnych m.in w Galerii Entropia, Wrocław; Galerii Sztuki Najnowszej ACTIVE SPACE GSN, Gorzów Wielkopolski;  Galeria BWA Zielona  Góra. Uczestniczka festiwali m.in Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim, Inspiracje w Szczecinie i inne. Więcej informacji na temat artystki : http://www.izabelachamczyk.art.pl

Paweł Korbus Ur.1983, absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie – dyplom u profesora Adama Myjaka. Zajmuje się wideo, rzeźbą, ceramiką, rysunkiem i performance. Scenograf i aktor Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i neTTheatre. Pracuje na styku wielu aktywności artystycznych łącząc ze sobą doświadczenia teatru, performance’u, sztuk wizualnych. W swoich działaniach bada relacje pomiędzy ograniczeniami a przyjemnościami jakie wynikają z ciała.  Szuka związków pomiędzy niedoskonałością i kruchością ciała, a  fascynacją  możliwościami percepcji i zmysłów. Prowadzi intermedialną działalność artystyczną i edukacyjną. Uczestnik między innymi festiwali Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku, Transeuropa w Lublinie, Bedesten Festival w Antakyi w Turcji i inne. http://www.art-artkor.blogspot.com/, http://pawelkorbus.carbonmade.com/about

Radioda Duet improwizujący na radioodbiornikach, istniejący od 2008 roku, w którego skład wchodzą bracia – Mikołaj i Piotr Tkacz. Mikołaj Tkacz (ur. 1991) – rysownik komiksowy, muzyk, redaktor naczelny niezależnego magazynu komiksowego „Maszin”. Obecnie studiuje na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie (specjalność: Multimedia).  http://tkacz.tumblr.com/ Piotr Tkacz (ur. 1985) – pisze, głównie o muzyce, prowadzi audycję, organizuje koncerty, występuje, nagrywa. Współtworzy projekty Kurort, Revue svazu českých architektů, Stupor. Jest otwarty na różne spotkania improwizacyjne, a także wykonuje partytury tekstowe i graficzne. http://piotrtkacz.tumblr.com/ ako duet Radioda występowali między innymi na Festiwalu Interakcje w Piotrkowie Trybunalskim. http://radioda.bandcamp.com/, http://vimeo.com/31226059

Organizacja: Galeria Raczej, Kuratorzy:  Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz Patroni Medialni:  portal E-splot, portal livinggallery.info, Portal lazarz.pl, Radio Afera, Radio Merkury Sponsorzy: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, ZKZL Współpraca organizacyjna: Anna Brandys, Ewa Lepczyk

***

 Akcjomat 2 is a second  part of events series presenting diversified artistic conducts of authors working in the area of the ephemeral art. Paweł Korbus has realized his diploma in range of sculpture, he works also in area of theater and dance. Taking advantage of the efficiency of his own body, often provokes participants to the  physical perception of his actions. Izabela Chamczyk  experimenting with the limits of painting  by using performance art. In her realizations she uses and creates various  emotions. Radioda is duo formed by brothers: Piotr Tkacz and Mikołaj Tkacz. Using among others radio sets, they create sound improvisations . They try to show the spectators another dimension of feeling and hearing  reality.

 Artists:

 Izabela Chamczyk Born in 1980. In 2001-2005 she studied at Institute of Landscape Architecture  on Wroclaw University of environmental and life sciences. She studied also at the Poznań Akademy of Fine Arts in Professor’s Dominik Lejman studio (2007-2008) in the framework of inter-exchange. She has defended diploma in painting at the Academy of Fine Arts in Wroclaw in 2009. A painter and the performer. She works in many media constantly redefining their borders. The idea of her activities contains consistently strong emotions. She creates processual art which takes place in time and space (e.g. Public).  She had  more than a dozen solo exhibitions and participated in many exhibitions and festivals. Scholarships of the Ministry of Culture and Heritage „Młoda Polska” as well as a scholarship for Young magazine Artluk for Young Creator. Nominated to WARTO award of Gazeta Wyborcza in 2012. The author of exhibitions and individual presentations e.g. at Entropia Gallery, Wroclaw, Gallery The Latest Art Gallery ACTIVE SPACE GSN, Gorzow Wielkopolski, BWA Gallery Zielona Gora. Participted in festivals e.g Interakcje  in Piotrków Trybunalski, Inspiracje in Szczecin and others. www.izabelachamczyk.art.pl

 Paweł Korbus Born in 1983. A graduate of the Faculty of Arts at University of Marie Sklodowska-Curie in Lublin. Diploma in Professor’s Adam Myjak studio. He is dealing with video, sculpture, ceramics, drawing and performance. Stage designer and actor of Theatre Association „Chorea” and neTTheatre. He works at the crossroads of many artistic activities by bringing together the experience of the theater, performance art and visual art.  In his actions he explores the relationship between limits and the pleasures that result from the body. Looking for links between imperfection and frailty of the body, and the fascination with the possibilities of perception and senses. He leads intermedia art and educational activities. He is participant between other festivals of Ephemeral Art „Konteksty”  in Sokołowsko, Transeuropa in Lublin, Bedesten Festival in Antakya, Turkey and others. 

http://www.art-artkor.blogspot.com/, http://pawelkorbus.carbonmade.com/about

Radioda The duo improvising on the radios existing since 2008 which includes two brothers – Mikołaj Tkacz and Piotr Tkacz. Mikołaj Tkacz (born 1991) – comic book artist, musician, editor-in-chief independent comic magazine „Maszin”. Currently studying at the Faculty of Visual Arts at Art Academy in Szczecin (specialization: Multimedia). http://tkacz.tumblr.com / Piotr Tkacz (born 1985) – writes mostly about music, leading broadcast, organizes concerts, recording. He co-resort projects: Kurort, České svazu Revue architektů, Stupor. Heis open to various meetings improvisation, as well as performing text and graphic scores. http://piotrtkacz.tumblr.com/ Radioda performed as a duo at the Festival „Interakcje” in Piotrków Trybunalski. http://radioda.bandcamp.com/, http://vimeo.com/3122605

%d blogerów lubi to: