AKCJOMAT 3 / 26.03.2013

 
 
Akcjomat 3 mailing
english below

26 marca 2013/March 26th, wtorek/Tuesday, godz. 19.00

Performances: Agata Bielska, Yaryna Shumska, Wolodymyr Topiy

Koncert: Robert Gogol /Koncert na cztery zardzewiałe struny + powietrze, czyli co się dzieje gdy architekt chwyta za sampler i młotek/

Kuratorzy:  Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz

Po raz trzeci w ramach serii Akcjomat  w Galerii Raczej zaprezentowane zostaną zróżnicowane postawy artystyczne twórców poruszających się w obszarze sztuki efemerycznej.  Agata Bielska  poszukuje i eksploruje ulotne przestrzenie, w których stawianie granic staję się niezasadne; przestrzenie gdzie zewnętrzne zlewa się z wewnętrznym, duch z materią, a życie ze śmiercią.  Yaryna Shumska czerpiąc inspiracje między innymi z tańca skupia się na współdziałaniu wynikających ze stanów emocjonalnych zjawisk  otaczających człowieka. Pochodzący również z Ukrainy Wolodymyr Topiy w swych działaniach porusza między innymi tematy tożsamości jednostki w posttotalitarnym społeczeństwie. Robert Gogol w ramach koncertu wykorzysta struny pochodzące ze stuletniego pianina zakopanego na rok na leśnej polanie. Akcjomat 3 będzie ostatnim wydarzeniem z tego cyklu w Galerii Raczej.

 Artyści:

Agata  Bielska Urodzona w 1984 roku w Łodzi. Artystka wizualna. Tworzy video i video-instalacje. Zajmuje się także malarstwem, performance, sztuką w przestrzeni publicznej, karmieniem głodnych i inspirowaniem do gotowania. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dyplom w 2010 roku w pracowni prof. Konrada Kuzyszyna, obecnie jest wykładowcą na macierzystej uczelni. Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia w 10. Konkursie Gepperta, oraz nagrody Ministra Kultury i Sztuki w XXVI Konkursie im. Strzemińskiego. Animatorka kultury, aktywistka kuchenna, inicjatorka działań społecznych. założycielka Fundacji Na Rzecz Kultury Żywej „Białe Gawrony” łączącej kulturę i sztukę z zaangażowaniem w problemy społeczne. Więcej informacji na temat artystki: http://agatabielska.pl/

Robert Gogol Architekt zawodowo prowokujący przestrzeń stalą i żelbetem. W wolnych chwilach pomiędzy prowadzeniem własnej praktyki architektonicznej a pokazywaniem świata 3 letniej córeczce, dla przyjemności tworzy muzykę łącząc elementy samplingu i syntezy oraz przetwarzając elektronicznie brzmienia własnoręcznie zbudowanych instrumentów. Tworzy intrygujące dźwięki o różnym natężeniu. Od delikatnych subtelnych skrzypnięć niczym kręcące się koło roweru, po narastające stukoty trzaskających drzwi. W jego muzyce można dosłyszeć echa życia lasu i szumy kapiącej wody. W Galerii Raczej zagra na instrumencie zbudowanym ze strun 100 letniego pianina, które zostało zakopane na rok na leśnej polanie, aby struny nabrały w brzmieniu ziemistego posmaku. Brzmienie strun będzie przekształcane w czasie rzeczywistym poprzez różne cyfrowe procesy i łączone  między innymi z  fieldrecordingiem i muzyką konkretną.

Wolodymyr  Topiy Urodzony w 1979 roku w miejscowości Sudova Vyshnya w obwodzie lwowskim. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz National Academy of Arts we Lwowie.  Porusza tematy metafizycznych struktur życia, „kalejdoskopu” ludzkiej świadomości oraz egzystencji człowieka we współczesnej kulturze masowej. Tworzy ikony i zajmuje się sztuką performance, malarstwem religijnym, ideologicznym. W Poznaniu przebywa w ramach programu „Gaude Polonia”.

Yaryna Shumska Urodziła się 1989 r. we Lwowie. W 2012 r. ukończyła Lwowską Narodową Akademię Sztuk, katedrę monumentalnego malarstwa. Porusza się w dziedzinach  malarstwa, performensu, instalacji, tańca. Uczestniczka międzynarodowych wystaw i  festiwali m.in Dni sztuki performance wе Lwowie,Akcja 27 w Lublinie, warsztatów sztuki w przestrzeni publicznej we Lwowe, Lublinie, Sokołowsku. W 2013 r. – Stypendystka programu „Gaude Polonia”. W swoich pracach opiera się na stałym ruchu i współdziałaniu zjawisk, które towarzyszą działaniom człowieka; wewnętrznych stanach emocjonalnych, pamięci, tym co formuje człowieka, buduje i zmienia jego stosunek do świata.

Organizacja: Galeria Raczej Sponsorzy: ZKZL Patroni MedialniportalE-splot, portal livinggallery.info, Portal lazarz.plRadio AferaRadio Merkury Współpraca organizacyjna: Ewa Lepczyk, Aleksandra Berenecka, Magdalena Kopczany

W trakcie wydarzenia przeprowadzona została zbiórka w ramach inicjatywy Solidarni z Lokatorami.

 ***

MARCH 26, TUESDAY, 7PM

Performances: Agata Bielska, Yaryna Shumska, Wolodymyr Topiy

Concert: Robert Gogol

This is the third time that Galeria Raczej will carry out project ‘AKCJOMAT’ during which will be presented diverse works of art of artists who specialize in ephemeral art. Agata Bielska explores the elusive spaces in which building boundaries is groundless; spaces, where outside combines with inside, spirit with matter and life with death. Yaryna Shumska, who is inspired by dance, is focused on emotional states between human and the environment. Wolodymyr Topiy who also comes from Ukraine takes up the issue of  individual identity in post-totalitarian society. Within the framework of the concert, Robert Gogol is going to use the strings which come from buried for the one year on the forest glade, the one-hundred-year-old piano. ‘Akcjomat 3’ is the last event of this kind in the art gallery – Galeria Raczej.

 Artists:

Agata Bielska – born in 1984 in Lodz, Poland. She expresses herself in public art, the multimedia language of video installation and performance. She also paints, inspires to cook and feeds people in need. Studied multimedia art at Wladyslaw Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz, (2005-2010). Currently she is a lecturer. Founder of the Foundation for The Living Culture ‘White Crows’ which links art and engagement in social issues. Culture animator, cuisine activist and initiator of social actions. To read more about Agata Bielska go to:http://agatabielska.pl/

Robert Gogol – he is an architect who works with steel and reinforced concrete. If he has some spare time between working in his architectural world and showing his little daughter the beauty of the world, he creates music based on combination of sampling and synth. He electronically transforms the sound which comes from the instrument that he built by himself. Gogol creates intriguing sounds with different intensity. In his music we can find the echoes of nature like the hum of dripping water. In the Art Gallery he’s going to play on the instrument built of the strings from a one-hundred-year-old piano. The sound of the strings will be converted in the real-time during digital process.

Wolodymyr  Topiy Born in 1979 in Sudova Vyshnya in Lwow district. He studied at Wydział Architektury Wnętrz National Academy od Arts we Lpółczesnym. He takes problemwowie up. He touches upon topics concerning metaphysical structures of life, kaleidoscope of human consciousness and existence of human being in modern mass culture. He creates icons and deals with performance, ideological and religious painting. He resides in Poznań as a part of “Gaude Polonia” program.

Yaryna Shumska Born in 1989 in Lwow. She finished National Academy of Arts in Lwow, faculty of monumental painting. She operates in fields of painting, performance, installation and dance. She was a participant of international exhibitions and festivals, including Performance Art Days in Lwow, Action 27 in Lublin, art workshops in a public sphere in Lwow, Lublin and Sokolowsk. In 2013 she received a scholarship in “Gaude Polonia” program. Her works are based on constant movement and cooperation of phenomena that come with human activity, internal emotional states, memory and things that form human being, develop and change its attitude to the world.

%d blogerów lubi to: