Akcjomat 1 / 8.11.2012

Dodaj medium
english below

8 listopada 2012 / November 8th

Performances: Anna Fugazi , Konrad Juściński, Monster Hurricane Wihajster. Hubert Wińczyk

Kuratorzy:  Agnieszka Szablikowska, Łukasz Trusewicz

Patroni Medialni: portal E-splot, portallivinggallery.info, portal lazarz.pl, Radio Afera, Radio Merkury, Sponsor: ZKZL, Współpraca przy organizacji: Ewa Lepczyk, Anna Brandys

Relacja: http://www.e-splot.pl/?pid=articles&id=2331

Akcjomat 1 to pierwsza część kolejnej serii prezentacji sztuki performance w Galerii Raczej. Akcjomat ma na celu zaprezentowanie zróżnicowanych postaw artystycznych w odniesieniu do sztuki efemerycznej. Różnorodna praktyka twórcza nadaje odmienny charakter poszczególnym działaniom artystów.  Anka Fugazi czerpie z praktyk teatralnych, często podejmując temat ograniczeń wynikających z ciała, ról płciowych i społecznych czy życiowych doświadczeń. Konrad Juściński używa wykonanych przez siebie intrygujących obiektów mających swoje źródło w naturze. Hubert Wińczyk eksperymentuje z dźwiękami, a wraz z Moniką Winczyk jako MONster HUrricane Wihajster także z obecnością i relacjami ciała i duszy.

Anka Fugazi Biernacka Na swoim koncie ma działania łączące performance, teatr i instalacje m.in. Magazyny (2005), Takie moje.. ver.1 (2005), Wołanie, Milczenie (2006), Matki Polki Ósmy Marca, Adam & Ewa (z Dominikiem Złotkowskim, 2007), Mal aimee (2008), Kurę z siebie robię, Pomnik (2010), Prowincja to stan umysłu – metki (2011), Przejście (2011), Każdy ma swojego idola (2011). Współpracowała z Teatrem from Poland 1997-2006. Grała w Teatrze Jednego Wiersza w Opolu i na częstochowskiej scenie Błazen, a także w Ukraińskim Teatrze Dramatycznym „My” we Lwowie. Od 2003 zajmuje się indywidualną pracą polegającą na realizacji działań z pogranicza performance’u i teatru. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego (2006) oraz Prezydenta Miasta Częstochowa w dziedzinie teatru (2006,2007,2008). Uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Monique Stalens z paryskiego Teatru Atelier (2007, 2008). Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – specjalizacja Animacja Społeczno-Kulturalna. W 2003 roku przy reżyserskiej pomocy Jarosława Filipskiego zrealizowała monodram Tutaj nas jeszcze nie było nagrodzony na wielu festiwalach w Polsce. W 2009 roku odbyła się premiera monodramu „M.” zrealizowanego wspólnie z Karolem Rebiszem z Teatru Bocznego z Lublina. Spektakl zdobył w sumie kilkanaście nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Od kilku lat przy okazji różnych projektów i akcji, zajmuje się działaniami animacyjnymi, polegającymi na organizacji imprez kulturalnych i konsolidacji środowisk artystycznych Częstochowy, a także prezentowaniem artystów z innych części polski i świata. Zawodowo związana z  Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskiego. www.ankafugazi.pl

Konrad Juściński urodzony w 1977 w Gorzowie Wlkp. W latach 1997-2002 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, równolegle studia w Pracowni Rzeźby i Otoczenia  pod kierunkiem prof. Jana Berdyszaka i prof. Marcina Berdyszaka. W 2002 roku dyplom z wzornictwa pod kierunkiem prof. Bogumiły Jung.  2003-5 asystent prof. Jana Berdyszaka w Pracowni Rzeźby i Otoczenia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 2009-2010 Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Formy wypowiedzi artystycznej: performance, instalacja, obiekty.  Aktualnie mieszka i pracuje w Poznaniu. Od maja 2012 roku doktorant na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Monster Hurricane Wihajster [Monika i Hubert Wińczyk] Grupa która powstała kilka milionów lat temu, na którą składają się dwie istoty które spadały na ziemię. Z typowo ludzkiej potrzeby nazywania, ich działania określane bywają: performance, eksperyment dźwiękowy, body art. Chcąc-nie-chcąc MHW zdecydowali się wejść w te nurty by czuć się naturalnie i z czasem znaleźć sposób na powrót do domu. Obszar ich działań to: lęki,  duchowość, obcość/bliskość i tematyka aspołeczna. Pomysłodawcy i koordynatorzy festiwalu performance i eksperymentu dźwiękowego „Dragon Odbity” i cyklu “Performance-art Jam session”. www.monster-hurricane-wihajster.blogspot.com

 Hubert Wińczyk – artysta dźwiękowy, performer, improwizator, cyklista. Tworzy video-art, słuchowiska, muzykę do teatru tańca i filmu animowanego. Członek grup kakofoNIKT, Revue svazu českých architektů, WW Duo. Prowadzi projekt Urinatorium skupiony na poszukiwaniu, badaniu i przetwarzaniu dźwięków. Współprowadzi inicjatywę discipline!sounds, w której rozpoznaje problemy ekologii dźwięku i procesy słuchania/nagrywania dźwięków otoczenia. Interesują go akustyczne odpadki ludzkiej działalności, alternatywne źródła dźwięku, manipulacje skojarzeniami, field recording, noise, rytualny trans. www.soundcloud.com/hubertwinczyk-urinatorium

***

Akcjomat 1 it’s the first part of upcoming  new series of the performance art presentations in the Raczej Gallery. The Aim of Akcjomat is to  present diversified artistic approaches with reference to the ephemeral art. A variety of artistic practices gives a different character to the actions of performers. Anka Fugazi draws from theatrical practices, she is often dealing with the issue of the body, gender and social or life experiences. Konrad Juściński uses made by himself intriguing objects which have their  origin in the nature. Hubert Wińczyk is experimenting with various sounds, and along with Monika Winczyk as the MONster HUrricane Wihajster , also with the presence and relations of the body and the soul.

Anka Fugazi Biernacka She has on her account the actions connecting  performance, the theatre and installations. Among others Magazines (2005), So my.. ver.1 (2005), The Call, The Silence (2006), Mothers of the Pole March the eighth, Adam & Ewa (with Dominik Złotkowski, 2007), Mal aimee (2008), I am making the Chicken from myself , Monument (2010), a Province is a state of the mind – name tags (2011), The Crossing (2011), Everyone has an idol (2011). She cooperated with the „Theatre from Poland” 1997-2006. She played in „One Poem Theatre” in Opole and on the Częstochowa stage „Clown”, as well as at an Ukrainian Drama Theatre  „We” in Lvov. From 2003 she is dealing with the individual work consisting on the realize  operations from the borderlands performance and theatre. Grant holder of the Marshal of the Silesian Province (2006) and of mayor Częstochowa in the field of the theatre (2006.2007, 2008). She participated in theater workshops conducted by Monique Stalens from the Theatre Atelier in Paris (2007, 2008).  Graduate of the Silesian University- specialization organisation of social and cultural activation. In 2003 with the directorial help of Jarosław Filipski she made the monodrama „Tutaj nie zostały jeszcze” was awarded at many festivals in Poland. A premiere of the monodrama „M.” was held in 2009 carried out together with Karol Rebiszem from the Side Theatre from Lublin.  The spectacle won a dozen awards at competitions and festivals in Poland and abroad. For a few years when the opportunity of different projects and the action, she was taking care of action animation, consisting in the organization of cultural events and the consolidation of art community of Częstochowa, as well as introducing artists from other parts Polish and of world. Professionally connected with the Centre of  Promotions Young of Museums of the Częstochowa.

Konrad Juściński He was born in 1977 in Gorzow Wielkopolski. In 1997-2002 he studied at the Academy of Fine Arts in the Department of Architecture and Design, and in Sculpture and Environment  Studio under the guidance of prof. Jan Berdyszak and prof. Marcin Berdyszak. In 2002, he earned a degree in industrial design prof. Bogumiła Jung. In 2003-2005 he was an assistant  professor of Jan Berdyszak in Sculpture and Environment Studio at the Institute of Fine Arts at University of Zielona Góra. He received a scholarship from the Ministry of Culture in the years 2009 to 2010. His main forms of artistic expression is a performance, installation and objects. Currently he lives and works in Poznań. Since May 2012 he has been a Phd student at the Faculty of Sculpture and Performing Art at the University of Arts in Poznan.

Monster Hurricane Wihajster [Monika i Hubert Wińczyk] Group which was formed a few million years ago, which consists of two entities that fell to the earth. From the typical human need of giving names, their actions are described as a performance, sound experiment, body art.  MHW decided to enter into these trends to feel naturally and find a way to return home.” Area of their activities include: anxiety, spirituality, strangeness / proximity and antisocial themes. The are organizers and coordinators of the performances and sound experiment festival „Dragon Odbity” and the „Performance-art Jam session”. www.monster-hurricane-wihajster.blogspot.com

Hubert Wińczyk The sound artist, performer, improviser, cyclist. He is creating a video-art, drama, music to dance theater and animations. It is a member of the group kakofoNIKT, Revue svazu České architektů and WW Duo. Maintainer of the „Urinatorium”.He is focused on the exploration, study and processing sounds. Also he is co-maintainer of discipline!sounds, which recognizes the ecological problems and processes audio listening / recording ambient sound. He is interested in the acoustic waste of  human activities, alternative sources of sound manipulation associations, field recordings, noise, ritual trance. http://soundcloud.com/hubertwinczyk-urinatorium

%d blogerów lubi to: