KolaborAkcja 23.03.2012

english below

 W pierwszy dzień KolaborAkcji w Galerii Aula Fundacja Sztuki Performance przedstawi Otwarte Archiwum, a także dokumentacje z ubiegłorocznych międzynarodowych festiwali, które odbyły się w Warszawie i Lublinie. Będzie to również okazja do spotkania oraz zapoznania się z dorobkiem artystów, którzy zaprezentują swoje działania w drugi dzień wydarzenia. W ramach piątkowych KolaborAkcji  Galeria Raczej zaprasza na performance młodych twórców z Czech, Ukrainy oraz Finlandii. Będzie to kolejna  w tej przestrzeni prezentacja młodej sztuki performance, tym razem skupiona na pokazach artystów z poza granic Polski.  W przestrzeni Galerii artyści przedstawią różnorodne podejście do sztuki performance prezentując zarówno działania, w których obiektem staje się głównie ciało artysty, jak i rozbudowane sytuacje z użyciem rozmaitych mediów. Wieczór zakończy koncert muzyki free improv.

Galeria Aula

Prezentacja Otwartego Archiwum tworzonego przez Fundację Sztuki Performance.

Galeria Raczej

Yurii Bilei – Użhorod/Lwów (Ukraina)

Pavlo Kovach – Użhorod/Lwów (Ukraina)

Kateřina Olivová – Brno (Czechy)

Iina Saarenmaa – Helsinki (Finlandia)

harpakahylo – Lublin / koncert free improv

Yurii Bilei  – ur.1988 r. w Użhorodzie. Absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestnik między innymi  projektów Transgresje we Lwowie czy Festiwalu Fortmissia w Popowyczu. Zajmuje się sztuką performance, swoje działania prezentując przede wszystkim w Galeriach we Lwowie i w Użhorodzie.  Działa również wspólnie wraz z Pavlo Kovachem. Stypendysta programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pavlo Kovach (młodszy) – ur. 1987r. w Użhorodzie. Absolwent  Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta perfrormance, autor instalacji. Ma na swoim koncie zarówno działania i wystawy indywidualne jak i udział w festiwalach i wystawach zbiorowych. Wraz z Yurii Bileii brał udział w „Projektcie 2” w Muzeum Idei we Lwowie, był również uczestnikiem Dni Sztuki Performance we Lwowie i Festiwalu Fortmissia. Stypendysta programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Kateřina Olivová– ur. 1984r. Studiowała w Masarykova Univerzita oraz w Vysoké Učení Technické w Brnie gdzie zrobiła dyplom z Body Artu. Brała udział między innymi w  Międzynarodowych Festiwalach Epaf w Warszawie i Performance Platform w Lublinie , a także  w wystawach i festiwalach w Brnie, Pradze czy Ostravie. Zajmuje się sztuką performance, swoje działania wykorzystując również w pracach video  instalacjach. Jako miejsce swoich akcji często wybiera przestrzeń na wolnym powietrzu lub przestrzeń publiczną. W swoich działaniach skupia się na pracy z ciałem, które swobodnie eksponuje i konfrontuje w różnych sytuacjach z odbiorcą. Czerpie inspiracje z połyskującej estetyki disco przesiąkniętej kiczem  i seksem. Często odnosi się do tematów związanych z gender czy feminizmem, choć ostatnio inspirują ją pary wspólnie tworzące sztukę. Odkryła również nowy fascynujący ją temat jakim jest jej chłopak jako muza i źródło fascynacji i inspiracji.

 Iina Saarenmaa– ur. 1986r. Studentka Art School Maa w Helsinkach, obecnie studiuje w ramach rezydencji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się głównie sztuką performance, często łącząc swoje działania z  elementami instalacji. Brała udział między innymi w Międzynarodowym Projekcie Warsztatów Artystycznych Ground, oraz Festiwalu Performance „Koło Czasu” w CSW w Toruniu.W jej pracach duże znaczenie ma  wysiłek fizyczny, a także  możliwości jakie wynikają z przypadkowość poszczególnych podejmowanych działań.  Młoda artystka interesuje się  różnego rodzaju ograniczeniami związanymi z ciałem, a także z przestrzenią i otoczeniem człowieka. Nie jest jednak pewna czy ograniczenia te stwarzają problemy czy  też budują nowe wartości, czy są one przyjacielem czy może wrogiem.

harpakahylo – Konrad Chyl, ur. 1984. Gra w zespoach : zuBrad, zuBra2, zuBra1, EcHamiXu, gdula#harp, harpakahylo i kr39. Uczestniczyl w sesjach muzyki improwizowanej grając na perkusji, elektronice, gramofonie i przedmiotach razem z: Joel Grip, Pierre Borel, Krzysztof ,,Arszyn” Topolski, Mikolaj Palosz, Patryk Lichota, Piotr Tkacz, Piotr Kala, Oier Iruretagoiena, Kim_Nasung. Poszukuje własnej formuły działania (sytuacja dźwiękowa) na pograniczu koncertu i instalacji dźwiękowej. Autor muzyki do spektaklu ,,Kosmos” dla Lubelskiego Teatru Tańca. W Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ,,Rozdroża” organizuje autorski festiwal ,,AudioLogie” poświecony sztuce dźwięku i muzyce elektroakustycznej. Uczestnik wieu wydarzeń i festiwali w Polsce i za granicą, m. in: Kontestacje Teatralne – Lublin, Co z tym tancem? –  Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Tydzień Sztuki Aktualnej we Lwowie,Underground Theatre Film Festival w Aradzie – Rumunia, Belarus Sound Art in Poland w Zachęcie w Warszawie czy Warsztaty ,,Sound Improvisation- Strategies for the here and now” – San Sebastian w Hiszpanii.

ORGANIZACJA: Galeria Raczej, Pracownia Sztuki Performance UAP WSPÓŁPRACA: Fundacja Sztuki Performance PATRONI MEDIALNI :   e-splot, e-czas kultury, Portal Living Gallery,telewizja WTK, portal e-poznan.pl, portal łazarz.pl, Radio Afera, Radio Merkury. SPONSOR: ZKZL Dofinansowano ze środków Miasta Poznania reprezentowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych poprzez promocyjne warunki najmu lokalu.

***

KolaborAkcja / ColaborAction

KolaborAkcja (ColaborAction) it is both  action  and documentation. ON the first day of ColaborAction Performance the Art Foundation will present the Open Archive as well as documentation from recent international performance art festivals in Warsaw and Lublin. It will be also an opportunity to meet and get acquainted with the achievements of performance artists invited to the second day of events. On Friday the Raczej Gallery invites you to performances of young artists from Ukraine, Finland and the Czech Republic. This will be another presentation  of young art performance in that space , this time focused on  the shows of artists from abroad.In the space of the Gallery artists will present a variety of approaches to performance art activities in which the main object is the body of the artist, as well as complex situations using a variety of media. The evening will end with a free improvisation music concert.

Yurii Bilei  – b 1988 in Uzhgorod(Ukraine). A graduate of the Liviv National Academy of Fine Arts. Participant among other projects such as Transgressions in Lviv and in Popowycz Fortmissia Festival. Engaged in performance art, presenting its activities primarily in galleries in Lviv and Uzhgorod. He also works collectively with Pavlo Kovach. In Poland on the scholarship program, „Gaude Polonia” Ministry of Culture and National Heritage.

Pavlo Kovach b 1987 in Uzhgorod. Performance and art installations artist. He has participated both in solo and collective actions and exhibitions, also as a participant of festivals. Along with Yurii Bileii has taken part in the „Project 2” at the Museum of Ideas in Lviv, was also a participant of the Days of Performance Art  Festival in Lviv and Fortmissia.  Scholarship program recepient, „Gaude Polonia”, Ministry of Culture and National Heritage.

 Kateřina Olivová – b. She studied at the Masarykova univerzita and Brno University of Technology where she graduated from Body Art. She participated among others in international festivals EPAF in Warsaw and Performance Platform in Lublin, as well as in exhibtitions and festivals in Brno, Prague and Ostrava. Deals with performance art, using her actions also as a part of video and installations.  As a place of her actions she often chooses outdoor or public spaces. In her works she often focuses on work with her body that exposes and freely confronts the viewer in various situations. She’s inspired by glittering disco, kitsch and sex. She often refers to topics related to gender and feminism, although she’s recently inspired by collective art making couples.  Nowadays she is discovering a new topic – her boyfriend as a muse, source of inspiration and fascination.

 Iina Saarenmaa – b.1986. Student at Art School Maa in Helsinki, currently at residence at the University of Arts in Poznan. Works at this moment mainly with performances that are also connected to installations. She has participated among others in the International Art Workshop Project Ground and Festival Performance „Koło Czasu” at the CCA in Torun. The works are built from the importance of physical effort and the possibilities/randomness in singular acts. As an artist she is interested in various types of restraints connected to body, space, environment and occasion. There is a concept in progress that considers whether the restraint is a problem or a possibility. A friend or an enemy.

 harpakahylo – Konrad Chyl, b. 1984.  Playing in bands: zuBrad, zuBra2, zuBra1, EcHamiXu, gdula#harp, harpakahylo and kr39. Participated in sessions of improvised music, playing drums, electronics, turntable and objects along with Joel Grip, Pierre Borel, Christopher,, Arszyn „Topolski, Mikolaj Palosz, Patrick Lichota, Peter Weaver, Peter Kala, Oier Iruretagoiena, Kim_Nasung. He is looking for his own formula of music performance (the sound situation) on the border  between concert and sound installation. Author of the music to the show „Kosmos” for the Lublin Dance Theatre. In The Center for Intercultural Creative Initiatives „Rozdroża” he organised the „AudioLogy” festival dedicated to art of sound and electro-acoustic music. Participated in many events and festivals in Poland and abroad, among others: „Kontestacje Teatralne” – Lublin, „What’s with this dance?” – Center of Culture Zamek in Poznań, Actual Art Week in Lviv, Underground Theatre Fil Festival in Arad-omania,  Belarus Sound Art in Poland in Zacheta in Warsaw or in San Sebastian- Spain. http://soundcloud.com/harpakahylo

 ORGANIZATORS: Galeria Raczej, Pracownia Sztuki Performance UAP COOPERATION: Fundacja Sztuki Performance PATRONS:   e-splot, e-czas kultury, telewizja WTK, portal e-poznan.pl, portal łazarz.pl, Radio Afera, Radio Merkury, Portal Living Gallery. SPONSOR: ZKZL

foto. Grzegorz Karkoszka

%d blogerów lubi to: