OPEN CALL

for english scroll down

perfonauci


Perfonauci – Rezydencje Artystyczne

W ramach akcji Perfonauci we wrzesniu w Galerii Raczej na poznańskim  Łazarzu odbędą się dwie rezydencje artystyczne. W każdej rezydencji weźmie udział dwóch artystów, którzy bazując na tygodniowym pobycie i pracy w oparciu o lokalny kontekst i przestrzeń, przygotują działania finałowe.  Akcje artystyczne odbędą się w przestrzeniach miejskich lub na terenie Galerii Raczej –  w Perfexie. Poznańska Galeria Raczej, to powstała w 2011 roku niezależna przestrzeń służąca prezentacji i promocji szeroko pojętej sztuki performance.  W ciągu 5 lat działalności Galeria zaprezentowała około 100 artystów z całego świata. Twórcy Galerii współpracują z organizacjami i przestrzeniami na całym świecie przy projektach kuratorskich i festiwalach, w ramach których promują również polskich artystów za granicą.

Galeria Raczej współtworzy także lokalną, społeczno-kulturalną inicjatywę Łazarz- Otwarta Strefa Kultury, w ramach której w Poznaniu powstaje dzielnica artystyczna.

Rezydencje odbywają się w ramach Włącz – Łazarz – Nowi Bohaterowie, organizowanego w ramach inicjatywy Łazarz Otwarta Strefa Kultury. Ideą projektu  jest utworzenie na poznańskim Łazarzu dzielnicy kulturalno-artystycznej, o charakterze rewitalizacyjnym. Koncepcja zakłada poprawę jakości przestrzeni publicznych, poprzez połączenie sił działających oraz chcących działać kulturalnie i prospołecznie podmiotów.

 • Początek naboru 28 czerwca ; Deadline – 31 lipca 2016
 • Ogłoszenie wyników – 10 sierpnia.
 • Długość trwania rezydencji – około tydzień; rezydencje odbędą się we wrześniu 2016.
 • Dokładny termin rezydencji ustalany elastycznie z artystami (możliwość przesunięć plus minus kilka dni).
 • W ramach zgłoszenia należy zaznaczyć swoją dyspozycyjność we wrześniu: podając daty dyspozycyjności.
 • W ramach projektu odbędą się dwie tygodniowe rezydencje; każda z udziałem dwojga artystów.
 • Artyści będą mieszkać w przestrzeni rezydencyjnej Galerii Raczej; na Poznaniu w dzielnicy Łazarz; gdzie wspólnie z wieloma inicjatywami tworzona jest dzielnica kulturalno-artystyczna (Łazarz – Otwarta Strefa Kultury).
 • Każda rezydencja musi zakończyć się pokazem finałowym (performance, wystawa); który może odbyć się w przestrzeni Perfexu (przestrzeni publicznej Łazarza) lub innym bliskim miejscu dzielnicy wybranym przez artystów.
 • W trakcie jednego terminu rezydencji zaproszonych zostanie dwoje artystów. Artyści  – jeśli będą chcieli – mogą pracować nad wspólnym projektem finałowym; lub też każdy może przygotować osobne działanie/pracę.
 • W wyniku projektu preferowana jest prezentacja takich działań jak: performance, akcje i projekty w przestrzeni miejskiej, działania site specific.

Oferujemy:

 • bezpłatny pobyt i nocleg na ok 7-8 nocy w przestrzeni rezydencyjnej dla 2 osób. Dwa osobne pokoje (z tego jeden otwarty na aneks kuchenny), studio (miejsce do pracy), aneks kuchenny, łazienka.
 •  pokrycie kosztów podróży w kwocie do 500 zł/osobę
 • symboliczne wynagrodzenie/dietę w wysokości 500zł/osobę za pobyt
 • wsparcie opiekuna rezydencji : odebranie z lotniska/dworca; oprowadzanie po okolicy i mieście itd.
 • organizację pokazu finałowego wraz z promocją i pomocą techniczną

Pokrycie kosztów materiałów jest możliwe w zależności od ich wysokości.

W ramach open call można również  zgłaszać projekty, do udziału w Raczej Project Wall (projekt prezentacji dokumentacji video w Galerii Raczej); należy wtedy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu.  Spośród nadesłanych materiałów wideo zostaną wybrane prace, które zostaną zaprezentowane na Raczej Project Wall.

W ramach zgłoszenia należy przesłać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (dokument google do pobrania)
 • portfolio i/lub linki do prezentacji na stronie internetowej
 •  można również przesłać linki do video (youtube/vimeo)
 • CV uwzględniające doświadczenie artystyczne
 • materiały należy przesłać na maila: perfonauci@gmail.com

Projekt odbywa się w ramach Włącz Łazarz – Nowi Bohaterowie. Organizatorzy:Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Galeria Raczej, Kolektyw Kąpielisko,GENERATOR MALTA, Teatr Post Factum, Łęctwo, Potworki Patroni medialni: lazarz.pl, Radio Afera, Radio Merkury Poznań, WTK, kultura.poznan.pl,epoznan.pl Partnerzy: Klub Krąg, Inkubator Kultury – Pireus, Perfex 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

https://galeriaraczej.wordpress.com/

https://www.facebook.com/galeria.raczej
https://www.facebook.com/otwarta.strefa

W razie pytań proszę pisać na:  perfonauci@gmail.com


OPEN CALL – Perfonautus – Artist in Residence Program

As a part of PERFONAUTS Artists in Residence program Raczej Gallery will host four artists on two short term residencies in September 2016.  The arists after a one week stay and work will prepare the final action based on the local context and space. Artistic activities will take place in urban areas or in the Gallery Raczej space- in Perfex.

Galeria Raczej  is an independent space founded in 2011 focused on promotion of broadly defined performance art. Within 5 years of activity the Gallery presented about a 100 artists from around the worldThe Gallery collaborate with different spaces by co-curating international events with participation of polish artists. Raczej funders are coordinators of social engaged local initiative which aims to create an art district. From 2014 gallery have a second bigger space and from 2016 is developing a residency program Perfonauci (Prefonautus).

The Project takes place as a part of Włącz – Łazarz – Nowi Bohaterowie (Turn on Łazarz- the new heroes) which is organized by an initiative Łazarz Otwarta Strefa Kultury (Łazarz an open culture zone) An Initiative is an attempt to create a cultural-artistic district in Poznań.The project aims at improving the quality of public spaces by combining forces culturally and socially-active people.

The deadline for applications is July 31th 2016

 • Jury Selection 10th August
 • The length of residency – about a week in September 2016.
 • The exact term of residecny will be determined flexibly with artists (there is a possibility to shift for several days)
 • As part of the application select your availability in September: specifying the date of availability (1,2,3, or 4 week of September).
 • The project will take two one-week residencies; each involving two artists.
 • Artists will live in the residential space of Raczej Gallery; in Poznan,in Łazarz district; where is co-creating a cultural-artistic district in Poznań.
 • Each residency has to be finished with a final show (an exibition, performance, etc) which can take place in Perfex (a public Łazarz space) or any other place in Łazarz district.
 • During one residency term will be invited two artists. If they want they can work on a common final project; or everyone can prepare separate activity.
 • Following the project the presentation of activities such as: performance, actions and projects in public space, site-specific action is prefered.

We offer:

 • Free overnight stay for about 7-8 nights in the residential space for 2 people. Two separate rooms (one is open to the kitchen), studio (work space), kitchenette and a bathroom.
 •  cover the travel expenses in the amount of 500 zł / person (about 110 Euro)
 • Symbolic fee / allowance of 500zł / person per stay (about 110 Euro)
 • Support caregiver residence: picking up from the airport / railway station; guided tours around the city and so on.-
 • Promotion and organization of the final show with technical help
 • Covering costs of the materials is possible depending of their price

As a part of the Open Call you can also submit projects to participate in the Raczej Project Wall (project of video presentation documentation in the Raczej Gallery); please select the appropriate option in the application form. Among the submitted materials the selected videos will be presented at raczej Project Wall.

 

To aplly please send:

 • A completed application form (download google document)
 • Portfolio and / or links to the presentation on the website
 • You can also send links to video (youtube / vimeo)
 • CV including artistic experience
 • The materials please send on email: perfonauci@gmail.com

The events are a part of  Włącz Łazarz – Nowi Bohaterowie.Organizers: Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Galeria Raczej, Kolektyw Kąpielisko,GENERATOR MALTA, Teatr Post Factum, Łęctwo, PotworkPartners:  Klub Krąg, Inkubator Kultury – Pireus, Perfex Media partners:: lazarz.pl, Radio Afera, Radio Merkury Poznań, WTK, kultura.poznan.pl,epoznan.pl 

Supported by City of Poznan

https://www.facebook.com/galeria.raczej

https://www.facebook.com/otwarta.strefa

If you have any questions please write to perfonauci@gmail.com

%d blogerów lubi to: